Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

studia I i II stopnia - rekrutacja na semestr zimowy 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Komisje Rekrutacyjne będą przyjmowały kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach.
Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana będzie w przypadku wolnych miejsc na kierunku.

Zasady przyjęć na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022

Rejestracja na wybrany kierunek studiów jest możliwa jeszcze przed otrzymaniem świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

Przed wyborem kierunku należy w zakładce „Wykształcenie” wypełnić wymagane pola, a następnie kliknąć w „Zapisz i dodaj dokument”. Po otwarciu nowej strony trzeba wpisać informacje o dokumencie. W przypadku,  gdy nie masz jeszcze dokumentu, postępujesz zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie.

Pozostałe informacje uzupełnisz po otrzymaniu dokumentu.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Rejestracja w systemie wymaga podania danych osobowych.
Zapamiętaj login i hasło. Będą Ci one potrzebne przy każdym kolejnym logowaniu do systemu.
Korzystając z tak utworzonego, osobistego konta w systemie rekrutacyjnym, kandydat powinien następnie:

 • wypełnić drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka,
 • wypełnić i zatwierdzić elektroniczny formularz, w którym podaje wyniki wszystkich egzaminów maturalnych, oceny ze świadectwa dojrzałości (przy ubieganiu się na studia I stopnia) lub ocenę z dyplomu ze studiów I stopnia (przy ubieganiu się na studia II stopnia), a także dołączyć skany tych dokumentów,
 • dokonać wyboru kierunków studiów (podstawowego, na którym chce studiować oraz kierunków alternatywnych, w przypadku niezakwalifikowania się na kierunek podstawowy),
 • wgrać kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektroniczne (brak zdjęcia uniemożliwi wydruk części dokumentów, niezbędnych do przyjęcia na studia)

Konto osobiste w systemie pozwala również uzyskać indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Przy osiągnięciu przez kandydatów takiego samego wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.


Opłata rekrutacyjna:

Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów prowadzonych w ramach tego samego Wydziału - wnosi jedną opłatę rekrutacyjną (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można zapisać się na wiele kierunków na danym Wydziale).

Jeżeli kandydat wybrał kierunki studiów prowadzone przez różne Wydziały - wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z Wydziałów.

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

 • 150 zł dla kierunków: Architektura Wnętrz i Wzornictwo
 • 100 zł dla kierunku Filologia Angielska studia II stopnia
 • 85 zł dla pozostałych kierunków

UWAGA:

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej, po zaksięgowaniu na koncie Uczelni, jest potwierdzane informacją na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne powinny być zaksięgowane na koncie uczelni przed terminem ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna ze względów technicznych jest księgowana na koncie uczelni po około 3 dniach od daty wykonania wpłaty.

W przypadku nie zakwalifikowania się kandydata na wybrany kierunek studiów lub wycofania złożonych przez niego dokumentów, wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Wymagane dokumenty:

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest wydrukować i podpisać następujące dokumenty.

 • podanie o przyjęcie na studia z określeniem kierunku oraz rodzaju studiów wraz z danymi osobowymi,
 • zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • oświadczenie kandydata o powzięciu informacji o tym, że warunkiem ukończenia studiów jest odbycie 6-miesięcznej praktyki na studiach I stopnia oraz 3-miesięcznej praktyki na studiach II stopnia (dotyczy wyłącznie kierunków o profilu praktycznym),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o wymiarze opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej (szczegóły dostępne tutaj)
 • deklaracja wyboru specjalności od I semestru (dotyczy wyłącznie kierunku Pedagogika II stopnia).

Wyżej wymienione dokumenty Kandydat znajdzie na swoim koncie w systemie irk pod adresem:

Moje konto ->Zgłoszenia rekrutacyjne ->Dokumenty i dalsze kroki (w sekcji związanej z wybranym ostatecznie kierunkiem studiów).

 

Sposoby dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnej wymaganych dokumentów:

Wydrukowane  i podpisane dokumenty wraz z kopią świadectwa maturalnego (a w przypadku studiów II stopnia także z kopią dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów jednolitych lub zaświadczeniem o ich ukończeniu) należy dostarczyć do Komisji w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji (w turze III – niezwłocznie) w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1.   sporządzić skany dokumentów i przesłać poprzez odpowiednią zakładkę w systemie irk, wchodząc na: Moje konto-> Zgłoszenia rekrutacyjne ->Dokumenty składane przez Kandydata
(dopuszczalne są zdjęcia tych dokumentów odpowiedniej jakości),

2.   przesłać pocztą tradycyjną na adres: Politechnika Koszalińska, Biuro Obsługi Studentów, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin,

3.   dostarczyć do urny podawczej w jednym z kampusów Politechniki Koszalińskiej.

Kandydat, który nie dostarczy powyżej wymienionych dokumentów we właściwym terminie wskazanym harmonogramem rekrutacji, nie zostanie przyjęty na studia i nie będzie brał udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 


 

Chór Politechniki Koszalińskiej "Canzona" ogłasza rekrutację do wszystkich głosów.

Próby w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00 w DS. 2, przy ul. Rejtana 13.

Zapraszamy przyszłych studentów, jeśli lubisz śpiewać – przyjdź !

Nie wiesz czy masz talent - przyjdź i sprawdź !

Jesteś towarzyski, chcesz poznać nowych ludzi - śpiewaj, podróżuj i baw się z Chórem PK.

Zespół koncertuje w Polsce i poza granicami kraju, zdobywa nagrody i wyróżnienia 

w konkursach m.in. Częstochowa, Kraków, Toruń, Rimini (Włochy), Tampere (Finlandia), Montreux (Szwajcaria), Kerkrade (Holandia).

 

Przed nami nowe festiwalowe wyzwania i podróże. 

Kontakt do Dyrygenta: Radosław Wilkiewicz, tel. 604-222-543, rwilkiewicz@poczta.onet.pl

 

Przyjdź na spotkanie z dyrygentem 11.10.2021 (poniedziałek) o godz. 19:00,

sala Chóru, DS2 ul. Rejtana 13.

  


 

 

Informacje dla kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

 

Politechnika Koszalińska jest uczelnią otwartą dla studentów z niepełnosprawnością. Misją naszej uczelni jest m.in. stwarzanie osobom z niepełnosprawnością warunków dopełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej. Na uczelni funkcjonuje Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością, którego działania mają na celu poprawienie dostępności uczelni oraz zapewnienie wsparcia studentom.  

Zakres wsparcia studentów z niepełnosprawnością obejmuje: 

 • uzyskanie wsparcia finansowego w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługującego studentom, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i złożą stosowne dokumenty; 
 • pomoc dydaktycznego asystenta osoby z niepełnosprawnością; 
 • zakwaterowanie w domach studenckich w pokojach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością; 
 • uczestnictwo w wydarzeniach szkoleniowo-integracyjnych; 
 • konsultacje psychologiczne; 
 • możliwość dostosowania form zaliczeń i egzaminów do możliwości studenta; 
 • zajęcia z wychowania fizycznego w formie alternatywnej; 
 • możliwość indywidualizacji toku studiów. 

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą studiować na Politechnice Koszalińskiej, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci. 

 

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością  

Kampus przy ul. Śniadeckich 2, budynek A 

pokój 1A 

e-mail: niepelnosprawni@tu.koszalin.pl 

tel. 94 34 78672   

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych: 

Kornelia Matecka 

e-mail: niepelnosprawni@tu.koszalin.pl 

Kampus przy ul. Śniadeckich 2, budynek A  

pokój: 1A 

tel. kom. 734 179 191

 

Doradca edukacyjny
dr Tomasz Parafiniuk
e-mail: tomasz.parafiniuk@tu.koszalin.pl
tel. kom. 660 636 054

 

 

 


 

 

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3
1 Architektura Wnętrz (licencjackie, stacjonarne, I stopień) od: 01.06.2021 16:00
do: 19.07.2021 16:00
od: 21.07.2021 16:00
do: 13.09.2021 16:00
od: 17.09.2021 16:00
do: 04.10.2021 16:00
2 Architektura Wnętrz (magisterskie, stacjonarne, II stopień) od: 01.06.2021 16:00
do: 19.07.2021 16:00
od: 21.07.2021 16:00
do: 13.09.2021 16:00
od: 17.09.2021 16:00
do: 04.10.2021 16:00
3 Bioanalityka Chemiczna (inżynierskie, stacjonarne, I stopień) od: 01.06.2021 16:01
do: 14.07.2021 16:00
od: 14.07.2021 16:01
do: 04.08.2021 16:00
od: 04.08.2021 16:01
do: 28.10.2021 16:00
4 Budownictwo (inżynierskie, niestacjonarne, I stopień) od: 01.06.2021 16:01
do: 14.07.2021 16:00
od: 14.07.2021 16:01
do: 04.08.2021 16:00
od: 04.08.2021 16:01
do: 28.10.2021 16:00
5 Budownictwo (inżynierskie, stacjonarne, I stopnia) od: 01.06.2021 16:01
do: 14.07.2021 16:00
od: 14.07.2021 16:01
do: 04.08.2021 16:00
od: 04.08.2021 16:01
do: 28.10.2021 16:00
6 Budownictwo (magisterskie, niestacjonarne, II stopnia) od: 01.06.2021 16:01
do: 14.07.2021 16:00
od: 14.07.2021 16:01
do: 04.08.2021 16:00
od: 04.08.2021 16:01
do: 28.10.2021 16:00
7 Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (licencjackie, niestacjonarne, I stopień) od: 01.06.2021 16:01
do: 14.07.2021 16:00
od: 14.07.2021 16:01
do: 04.08.2021 16:00
od: 04.08.2021 16:01
do: 28.10.2021 16:00
8 Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (licencjackie, stacjonarne, I stopień) od: 01.06.2021 16:01
do: 14.07.2021 16:00
od: 14.07.2021 16:01
do: 04.08.2021 16:00
od: 04.08.2021 16:01
do: 28.10.2021 16:00
9 Ekonomia (licencjackie, niestacjonarne, I stopień) od: 01.06.2021 16:01
do: 14.07.2021 16:00
od: 14.07.2021 16:01
do: 04.08.2021 16:00
od: 04.08.2021 16:01
do: 28.10.2021 16:00
10 Ekonomia (licencjackie, stacjonarne, I stopień) od: 01.06.2021 16:01
do: 14.07.2021 16:00
od: 14.07.2021 16:01
do: 04.08.2021 16:00
od: 04.08.2021 16:01
do: 28.10.2021 16:00
strony
Strony: 1, 2, 3 ... 7, 8, 9
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 150, 200