Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Politechnika Koszalińska z siedzibą w Koszalinie, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, jako administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż:

 

 • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia;
 • podane dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z 04 maja 2016 r.);
 • zakres przetwarzanych danych określony jest na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 138) oraz Rozporządzenia MNiSzW z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;
 • obowiązki inspektora ochrony danych pełni Pan Mariusz Lenartowicz, adres e-mail: iod@tu.koszalin.pl i w celu realizacji uprawnień można wysłać stosowną wiadomość;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Koszalińską z siedzibą w Koszalinie, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia.