Unia Europejska

studia I i II stopnia - rekrutacja na semestr zimowy 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Komisje Rekrutacyjne będą przyjmowały kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach.
Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana będzie w przypadku wolnych miejsc na kierunku.

Zasady przyjęć na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Rejestracja w systemie wymaga podania danych osobowych.
Zapamiętaj login i hasło. Będą Ci one potrzebne przy każdym kolejnym logowaniu do systemu.
Korzystając z tak utworzonego, osobistego konta w systemie rekrutacyjnym, kandydat powinien następnie:

 • wypełnić drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka,
 • wypełnić i zatwierdzić elektroniczny formularz, w którym podaje wyniki wszystkich egzaminów maturalnych, oceny ze świadectwa dojrzałości (przy ubieganiu się na studia I stopnia) lub ocenę z dyplomu ze studiów I stopnia (przy ubieganiu się na studia II stopnia), a także dołączyć skany tych dokumentów,
 • dokonać wyboru kierunków studiów (podstawowego, na którym chce studiować oraz kierunków alternatywnych, w przypadku niezakwalifikowania się na kierunek podstawowy),
 • wgrać kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektroniczne

Konto osobiste w systemie pozwala również uzyskać indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Przy osiągnięciu przez kandydatów takiego samego wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.

Opłata rekrutacyjna:

Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów prowadzonych w ramach tego samego Wydziału - wnosi jedną opłatę rekrutacyjną (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można zapisać się na wiele kierunków na danym Wydziale).

Jeżeli kandydat wybrał kierunki studiów prowadzone przez różne Wydziały - wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z Wydziałów.

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

 • 150 zł dla kierunków: Architektura Wnętrz i Wzornictwo
 • 100 zł dla kierunku Filologia Angielska studia II stopnia
 • 85 zł dla pozostałych kierunków

UWAGA:

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej, po zaksięgowaniu na koncie Uczelni, jest potwierdzane informacją na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne powinny być zaksięgowane na koncie uczelni przed terminem ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna ze względów technicznych jest księgowana na koncie uczelni po około 3 dniach od daty wykonania wpłaty.

W przypadku nie zakwalifikowania się kandydata na wybrany kierunek studiów lub wycofania złożonych przez niego dokumentów, wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Wymagane dokumenty:

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest wydrukować i podpisać następujące dokumenty.

 • podanie o przyjęcie na studia z określeniem kierunku oraz rodzaju studiów wraz z danymi osobowymi,
 • zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • oświadczenie kandydata o powzięciu informacji o tym, że warunkiem ukończenia studiów na kierunku o profilu praktycznym jest odbycie 6-miesięcznej praktyki w toku studiów,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o wymiarze oplat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej (szczegóły dostępne tutaj)

Skany powyższych dokumentów należy następnie wgrać do systemu irk w odpowiednie miejsce.

Kandydat, który nie dostarczy powyżej wymienionych dokumentów we właściwym terminie wskazanym harmonogramem rekrutacji (ZARZĄDZENIE Nr 37/2020), nie zostanie przyjęty na studia i nie będzie brał udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.


Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3
1 Architektura Wnętrz (licencjackie, stacjonarne, I stopień) od: 01.06.2020 13:55
do: 22.07.2020 15:59
od: 22.07.2020 16:00
do: 16.09.2020 15:59
od: 16.09.2020 16:00
do: 14.10.2020 15:59
2 Architektura Wnętrz (magisterskie, stacjonarne, II stopień) od: 01.06.2020 13:55
do: 22.07.2020 15:59
od: 22.07.2020 16:00
do: 16.09.2020 15:59
od: 16.09.2020 16:00
do: 14.10.2020 15:59
3 Budownictwo (inżynierskie, niestacjonarne, I stopień) od: 01.06.2020 13:55
do: 19.08.2020 15:59
od: 19.08.2020 16:00
do: 02.09.2020 15:59
od: 02.09.2020 16:00
do: 30.10.2020 15:59
4 Budownictwo (inżynierskie, stacjonarne, I stopnia) od: 01.06.2020 13:55
do: 19.08.2020 15:59
od: 19.08.2020 16:00
do: 02.09.2020 15:59
od: 02.09.2020 16:00
do: 30.10.2020 15:59
5 Budownictwo (magisterskie, niestacjonarne, II stopnia) od: 01.06.2020 13:55
do: 19.08.2020 15:59
od: 19.08.2020 16:00
do: 02.09.2020 15:59
od: 02.09.2020 16:00
do: 30.10.2020 15:59
6 Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (licencjackie, niestacjonarne, I stopień) od: 01.06.2020 13:55
do: 19.08.2020 15:59
od: 19.08.2020 16:00
do: 02.09.2020 15:59
od: 02.09.2020 16:00
do: 30.10.2020 15:59
7 Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (licencjackie, stacjonarne, I stopień) od: 01.06.2020 13:55
do: 19.08.2020 15:59
od: 19.08.2020 16:00
do: 02.09.2020 15:59
od: 02.09.2020 16:00
do: 30.10.2020 15:59
8 Ekonomia (licencjackie, niestacjonarne, I stopień) od: 01.06.2020 13:55
do: 19.08.2020 15:59
od: 19.08.2020 16:00
do: 02.09.2020 15:59
od: 02.09.2020 16:00
do: 30.10.2020 15:59
9 Ekonomia (licencjackie, stacjonarne, I stopień) od: 01.06.2020 13:55
do: 19.08.2020 15:59
od: 19.08.2020 16:00
do: 02.09.2020 15:59
od: 02.09.2020 16:00
do: 30.10.2020 15:59
10 Ekonomia (magisterskie, niestacjonarne, II stopień) od: 01.06.2020 13:55
do: 19.08.2020 15:59
od: 19.08.2020 16:00
do: 02.09.2020 15:59
od: 02.09.2020 16:00
do: 30.10.2020 15:59
strony
Strony: 1, 2, 3 ... 6, 7, 8
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 150, 200