II stopnia - rekrutacja na semestr letni 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Pokaż ofertę!

zapisz się na studia

Ta rekrutacja jest częścią cyklu rekrutacyjnego: 2018/19-L (15.01.2019 - 01.05.2019).

Tury

To są domyślne tury tej rekrutacji. Rekrutacja na większość studiów będzie odbywała się w ramach takich właśnie tur. Można sprawdzić tury dla poszczególnych studiów w tabeli w następnej zakładce.

 1. od 15.01.2019 11:44 do 22.02.2019 15:59
 2. od 23.02.2019 16:00 do 29.03.2019 15:59

Opis


System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej jest dostępny na stronie internetowej:

Komisje Rekrutacyjne będą przyjmowały kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach.
Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana będzie w przypadku wolnych miejsc na kierunku.

Zasady przyjęć na studia w Politechnice Koszalińskiejw roku akademickim 2018/2019

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Rejestracja w systemie wymaga podania danych osobowych.
Zapamiętaj login i hasło. Będą Ci one potrzebne przy każdym kolejnym logowaniu do systemu.
Korzystając z tak utworzonego, osobistego konta w systemie rekrutacyjnym, kandydat powinien następnie:

 • wypełnić i zatwierdzić elektroniczny formularz, w którym podaje wyniki wszystkich egzaminów maturalnych, oceny ze świadectwa dojrzałości (przy ubieganiu się na studia I stopnia) lub ocenę z dyplomu ze studiów I stopnia (przy ubieganiu się na studia II stopnia),
 • dokonać wyboru kierunków studiów (podstawowego, na którym chce studiować oraz kierunków alternatywnych, w przypadku niezakwalifikowania się na kierunek podstawowy)

Konto osobiste w systemie pozwala również uzyskać indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Przy osiągnięciu przez kandydatów takiego samego wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.

Opłata rekrutacyjna:

Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów prowadzonych w ramach tego samego Wydziału/Instytutu - wnosi jedną opłatę rekrutacyjną (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można zapisać się na wiele kierunków na danym Wydziale/Instytucie).

Jeżeli kandydat wybrał kierunki studiów prowadzone przez różne Wydziały/Instytuty - wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z Wydziałów/Instytutów.

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2018/2019 wynosi:

 • 80 zł dla pozostałych kierunków

UWAGA:

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej, po zaksięgowaniu na koncie Uczelni, jest potwierdzane informacją na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne powinny być zaksięgowane na koncie uczelni przed terminem ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna ze względów technicznych jest księgowana na koncie uczelni po około 3 dniach od daty wykonania wpłaty.

W przypadku nie zakwalifikowania się kandydata na wybrany kierunek studiów lub wycofania złożonych przez niego dokumentów, wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Wymagane dokumenty:

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu jednostki komplet dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji zamieszczonym na stronie www.tu.koszalin.pl w dziale Rekrutacja.

 • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
 • podanie o przyjęcie na studia z określeniem wydziału, kierunku oraz rodzaju studiów wraz z ankietą osobową, wydrukowaną z systemu elektronicznej rekrutacji,
 • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka Kampusowego Punktu Rekrutacyjnego,
 • 3 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
 • kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej

Kandydat, który nie dostarczy powyżej wymienionych dokumentów we właściwym terminie wskazanym harmonogramem rekrutacji (ZARZĄDZENIE Nr 16/2018), nie zostanie przyjęty na studia i nie będzie brał udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.


Składanie dokumentów:

Uruchamia się Kampusowe Punkty Rekrutacyjne w kampusach przy ul. Śniadeckich 2, Racławickiej 15-17, Kwaitkowskiego 6e oraz w Szczecinku przy ul. Pilskiej 2, które będą czynne od 25 czerwca 2018r. do zakończenia rekrutacji, w godzinach od 9:00 do 15:00, oprócz sobót, niedziel i świąt.

 • ul. Śniadeckich 2a
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
   • adresul. Śniadeckich 2a, blok C, pok. 1C
   • email: kr-wilsig@tu.koszalin.pl
   • tel: 94 34 78 527
  • Wydział Elektroniki i Informatyki
   • adresul. Śniadeckich 2a, blok A, pok. 21-2A
   • email: kr-weii@tu.koszalin.pl
   • tel: 94 34 78 662
  • Wydział Technologii i Edukacji
   • adresul. Śniadeckich 2a, blok G, pok. 1G
   • email: kr-wtie@tu.koszalin.pl
   • tel: 94 34 86 570
 • ul. Racławicka 15-17
  • Wydział Mechaniczny
   • adresul. Racławicka 15-17, blok A, pok. 105a
   • email: kr-wm@tu.koszalin.pl
   • tel: 94 34 78 389
  • Instytut Wzornictwa
   • adresul. Racławicka 15-17, blok D, pok. 117
   • email: kr-iw@tu.koszalin.pl
   • tel: 94 34 78 494, 736 610 377
 • ul. Kwiatkowskiego 6e
  • Wydział Nauk Ekonomicznych
   • adresul. Kwiatkowskiego 6e, blok A, pok. 10
   • email: kr-wne@tu.koszalin.pl
   • tel: 94 34 39 200
  • Wydział Nauk Humanistycznych
   • adresul. Kwiatkowskiego 6e, blok A, pok. 10
   • email: kr-wh@tu.koszalin.pl
   • tel: 94 34 39 205
 • Szczecinek, 78-400
  • Wydział Przemysłu Drzewnego
   • adresul. Pilska 2
   • email: kr-wpd@tu.koszalin.pl
   • tel: 660 560 340