Witamy w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym Politechniki Koszalińskiej


Rekrutacja:

System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej jest dostępny na stronie internetowej:

irk.politechnika.koszalin.pl lub rekrutacja.tu.koszalin.pl

Komisje Rekrutacyjne będą przyjmowały kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach.
Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana będzie w przypadku wolnych miejsc na kierunku.

Zasady przyjęć na studia w Politechnice Koszalińskiej
w roku akademickim 2015/2016

Harmonogram rekrutacji

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Rejestracja w systemie wymaga podania danych osobowych.
Zapamiętaj login i hasło. Będą Ci one potrzebne przy każdym kolejnym logowaniu do systemu.
Korzystając z tak utworzonego, osobistego konta w systemie rekrutacyjnym, kandydat powinien następnie:

 • wypełnić i zatwierdzić elektroniczny formularz, w którym podaje wyniki wszystkich egzaminów maturalnych, oceny ze świadectwa dojrzałości (przy ubieganiu się na studia I stopnia) lub ocenę z dyplomu ze studiów I stopnia (przy ubieganiu się na studia II stopnia),
 • dokonać wyboru kierunków studiów (podstawowego, na którym chce studiować oraz kierunków alternatywnych, w przypadku niezakwalifikowania się na kierunek podstawowy) - w czasie, pomiędzy zakończeniem starej, a uruchomieniem nowej tury rekrutacji, opcja wyboru kierunku studiów jest zablokowana. Kandydat może zakładać konto i wprowadzać wszelkie inne dane. Wyboru kierunku będzie mógł dokonać po uruchomieniu nowej (kolejnej) tury po ponownym zalogowaniu na swoje konto,

Konto osobiste w systemie pozwala również uzyskać indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.


Harmonogram rekrutacji:

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia przeprowadzone zostaną na kierunkach:

 • Budownictwo (studia stacjonarne II stopnia)
 • Geodezja i Kartografia (studia stacjonarne II stopnia)
 • Inżynieria Środowiska (studia stacjonarne II stopnia)
 • Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
 • Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
 • Mechatronika (studia stacjonarne II stopnia)
 • Technika Rolnicza i Leśna (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
Przy osiągnięciu przez kandydatów takiego samego wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.

Opłata rekrutacyjna:

Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów prowadzonych w ramach tego samego Wydziału/Instytutu - wnosi jedną opłatę rekrutacyjną (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można zapisać się na wiele kierunków na danym Wydziale/Instytucie).
Jeżeli kandydat wybrał kierunki studiów prowadzone przez różne Wydziały/Instytuty - wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z Wydziałów/Instytutów.
Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2015/2016 wynosi:

 • 80 zł

UWAGA:

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej, po zaksięgowaniu na koncie Uczelni, jest potwierdzane informacją na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne powinny być zaksięgowane na koncie uczelni przed terminem ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna ze względów technicznych jest księgowana na koncie uczelni po około 3 dniach od daty wykonania wpłaty.

W przypadku nie zakwalifikowania się kandydata na wybrany kierunek studiów lub wycofania złożonych przez niego dokumentów, wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Wymagane dokumenty:

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu jednostki komplet dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji zamieszczonym na stronie www.tu.koszalin.pl w dziale Rekrutacja.

 • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
 • podanie o przyjęcie na studia z określeniem wydziału, kierunku oraz rodzaju studiów wraz z ankietą osobową, wydrukowaną z systemu elektronicznej rekrutacji - możliwość pobrania podania pojawi się w momencie wybrania studiów (opcja "podanie (ankieta osobowa)" w sekcji "Wybrane kierunki studiów" w systemie IRK),
 • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka Kampusowego Punktu Rekrutacyjnego,
 • 3 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
 • kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej
 • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (art. 169 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). POBIERZ

Kandydat, który nie dostarczy powyżej wymienionych dokumentów we właściwym terminie wskazanym harmonogramem rekrutacji*, nie zostanie przyjęty na studia i nie będzie brał udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.