• log in
 • create an account

Personal data processing information

Politechnika Koszalińska z siedzibą w Koszalinie, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, jako administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż:

 

 • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia;
 • podane dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z 04 maja 2016 r.);
 • zakres przetwarzanych danych określony jest na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MNiSzW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661 z późn. zm.);
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;
 • obowiązki inspektora ochrony danych pełni Pan Mariusz Lenartowicz, adres e-mail: iod@tu.koszalin.pl i w celu realizacji uprawnień można wysłać stosowną wiadomość;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Кошалінський технологічний університет в м. Кошалін, вул. Снядецьких 2, 75-453 Кошалін, як розпорядник персональних даних, повідомляє, що:

 

 • надання даних є добровільним, але необхідним для проведення процедури набору на навчання;
 • надані дані оброблятимуться на підставі ст. 6 сек. 1 літ. a) розпорядження Ради ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄЕC (Журнал законів L 119/1 від 04 травня 2016 року);
 • обсяг оброблюваних даних визначано на підставі Закону про вищу освіту і науку від 20 липня 2018 р. (уніфікований текст: Законодавчий журнал 2022 р. поз. 574 з наступними змінами) та Розпорядження Міністерства науки і вищої освіти від 27 вересня 2018 р. про вищу освіту (уніфікований текст: Законодавчий журнал 2021 р. поз. 661 зі змінами);
 • Ви маєте право на доступ до Ваших персональних даних і право виправляти, видаляти, обмежувати обробку, право на перенесення даних, право на заперечення, право відкликати згоду в будь-який час без впливу на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання;
 • Ваші дані не оброблятимуться в автоматизований спосіб, у тому числі у формі профілювання;
 • Ваші персональні дані не будуть доступні іншим суб'єктам, за винятком уповноважених згідно із законом суб’єктів;
 • Ваші персональні дані не будуть передані в третю країну/міжнародну організацію;
 • персональні дані зберігатимуться протягом 6 місяців після закінчення набору, а в разі вступу на навчання відповідно до перебігу навчання, а потім будуть заархівовані та зберігатимуться протягом 50 років;
 • обов'язки уповноваженого із захисту даних виконує пан Маріуш Ленартович, електронна адреса: iod@tu.koszalin.pl, і для реалізації прав Ви можете надіслати відповідне повідомлення;
 • Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління Захисту Персональних Даних, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення Регламенту Ради ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016 року.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Koszalińską z siedzibą w Koszalinie, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia.

 

Даю згоду на обробку Кошалінським технологічним університетом в м. Кошалін, вул. Снядецьких 2, 75-453 Кошалін, моїх персональних даних, які містяться в реєстраційній формі з метою та в обсязі, необхідному для проведення процедури набору на навчання.